BSNL KARNATAKA MITRA - DETAILS IN KANNADA

BSNL KARNATAKA MITRA - DETAILS IN KANNADA

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿತ್ರ  , ಬಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಎಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ನ ವಿವರಗಳು
2ಜಿ SIM ದರ -ರುಪಾಯಿ 20/-
3ಜಿ SIM ದರ -ರುಪಾಯಿ 59/-


ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿತ್ರ ಸೌಲಬ್ಯ ಪಡೆಯಲು ರುಪಾಯಿ 29/- ಮೌಲ್ಯ ದ  ಪ್ಲಾನ್ ವೌಚರ್ ಬಳಸಿ , ಇದು 180 ದಿನಗಳ ವ್ಯಲಿದಿಟಿ ಜೊತೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಫ್ರೀ ಮಾತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತದೆ (ಯಾವುದೆ ಕಂಪನಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ).

ಕರೆ ದರಗಳು
ಸ್ತಳೀಯ /ಎಸ್ಟಿಡಿ /ರೋಮಿಂಗ್  (BSNL ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ): ರುಪಾಯಿ 1.20 ಪೈಸೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕುಂಡ್
ಸ್ತಳೀಯ /ಎಸ್ಟಿಡಿ /ರೋಮಿಂಗ್ (BSNL ಹೊರತಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್  ಗಳಿಗೆ ): ರುಪಾಯಿ 1.50 ಪೈಸೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕುಂಡ್

ಉಚಿತ SMS ಗಳು
 100 SMS  ಗಳು ಉಚಿತ ಪ್ರತಿ  ತಿಂಗಳು

SMS ದರಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ SMS 50 ಪೈಸೆಗಳು
STD SMS 60 ಪೈಸೆಗಳು
ಅಂತರ್ದೆಶಿಯ SMS 5 ರುಪಾಯಿಗಳು.

BSNL KARNATAKA MITRA- REVISED (30-01-2013 TO 31-03-2013)

BSNL KARNATAKA MITRA- REVISED (30-01-2013 TO 31-03-2013)

BSNL KARNATAKA MITRA- REVISED (30-01-2013 TO 31-03-2013)

BSNL 2G SIM COST: Rs 20/-
BSNL 3G SIM COST: Rs 59/-

PLAN VOUCHER FOR KARNATAKA MITRA :Rs 29/-
(Validity 180 Days)
(Initial 30 Min Talk Time to any network with 30 days Validity you get)

Call Charges
Local On net/ STD On Net /Roaming 1.20 Paise /Sec
Local Off net/ STD Off Net /Roaming 1.50 Paise /Sec

Free SMS : 100 SMS/month Local Onnet
SMS Charges: Local SMS 50p/SMS, 60p/SMS, ISD Rs5.00/SMS

Friends and family :Upto 5 Numbers Can be added.
For FnF BSNL numbers :50ps/Min

For FnF other Operator numbers :50ps/Min


FNF Activation Procedure
 SMS  to 53733  For registration
"FFE  XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX''
 for changing existing FNF number
SMS to 53733 For registration

"FFM XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX''

(XXXXXXXXXX -Any number (land/mobile)
20% Discount On 7.2Mbps BSNL 3G DATA CARD

20% Discount On 7.2Mbps BSNL 3G DATA CARD

20% Discount On 7.2Mbps BSNL 3G DATA CARD (Offer Valid upto 31.03.2013)

Type of data Card: 7.2 Mbps 3G USB Type HSDPA
Sales Price :Rs 2000 /-
20% Special Discount : Rs 400/-
Sales price after discount :Rs 1600/-
Sales price after discount  with VAT: Rs 1688/-

(Offer Valid upto 31.03.2013)


Search This Blog